Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Charakteristika odboru

CHARAKTERISTIKY  ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

 

  1.Gastronómia

 

Školský vzdelávací program Gastronómia zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov. Dĺžka a forma vzdelávania:

 • 3 ročný učebný odbor – 6445 H kuchár
 • 3 ročný učebný odbor – 6444 H čašník, servírka
 • 4 ročný študijný odbor 6445 K kuchár
 • 4 ročný študijný odbor 6444 K čašník, servírka
 • 2 ročné  nadstavbové štúdium –  6421 L spoločné stravovanie /pre absolventov, ktorí úspešne ukončili záverečnú skúšku s výučným listom/.

 V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

 Pri prijímacom pokračovaní v študijnom odbore sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne.

Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelania.

Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie postojov a hodnotovej orientácie.    Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenie sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

 

2. Obchod a propagácia

Školský vzdelávací program  Obchod a propagácia  zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Dĺžka a forma vzdelávania:
 • 3 ročný učebný odbor – 6451 H aranžér
 • 3 ročný učebný odbor – 640 H predavač
 • 4 ročný študijný odbor – 6442 K obchodný pracovník
 • 2 ročné nadstavbové štúdium – 6411 L prevádzka obchodu

V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

Pri prijímacom pokračovaní v študijnom sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne.

Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelávania.

Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku, spoločenskej komunikácie, ktorá je nevyhnutná pre výkon povolania. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe.Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenia sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej  ulici č. 1, Košice. Praktická príprava sa realizuje na zmluvných pracoviskách ako sú obchodné domy, HYPERTESCO, školský bufet  a iné menšie zmluvné predajne podľa aktuálnej ponuky a potreby.

Príprava v odbore obchodný pracovník sa realizuje  v spolupráci s DM drogerie markt, s.r.o. a kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy a výskumu trhu.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je bohatá. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti prezentujú na akciách organizovaných školou. Žiaci svoj voľný čas môžu aktívne  využiť v záujmových krúžkoch .

   

3. CESTOVNÝ RUCH  

Študijný odbor 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí.

Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností ale aj ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.). Pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia nepredvídaných problémov v priebehu akcie, schopnosť kreatívnej reakcie, na jazykovú a odbornú úroveň, na slušné spoločenské vystupovanie a reprezentáciu, na hmotnú a morálnu zodpovednosť a oddanosť stratégii cieľového miesta.

Študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu so zameraním letuška, steward pripravuje absolventov starať sa o cestujúcich v lietadle, zabezpečovať v priebehu letu bezpečnosť cestujúcich, občerstvenie a služby, inštruktáž pred letom, poskytovanie informácií cestujúcim  a spolupráca s ostatnými členmi posádky lietadla. Po absolvovaní tohto zamerania je možnosť práce  v lietadlách a na letiskách.

Všeobecné vzdelávanie pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, schopného sa sústavne vzdelávať a absolvovať vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný v súlade s odborným profilom absolventa, veľký dôraz sa kladie na znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni, ktorá umožňuje plynulú komunikáciu a používanie cudzieho jazyka pre vykonávanie profesie.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný kvalifikovane vykonávať odborné činnosti najmä v riadiacej činnosti, a to v rôznych formách podnikateľských subjektov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu a ďalších nadväzujúcich činnostiach.

Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky, rozvíja ich tvorivé uplatňovanie v praxi, vytvára priestor pre samostatnú aj kolektívnu prácu, vedie k rýchlejšej adaptabilite v príbuzných odboroch. Podnecuje pozitívny vzťah k odboru, buduje stavovskú hrdosť manažéra cestovného ruchu a posilňuje samostatnosť v rozhodovaní.

 

Po splnení príslušných požiadaviek absolvent môže získať certifikát  Sprievodca cestovného ruchu „.

 

   

4. VÝŽIVA A ŠPORT

Školský vzdelávací program Výživa a šport zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy. Dĺžka a forma vzdelávania:

 • 4 roky študijný odborV  štvorročnom študijnom odbore je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.
 

Pri prijímacom pokračovaní sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne.

Príprava v školskom vzdelávacom programe Výživa a šport  v študijnom odbore 2951 M Výživa ašport zahŕňa teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej 1, Košice. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu.

Na odbornom a praktickom vyučovaním si osvojujú  nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi.  V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť biológie, technológie, výživy a športu, zdravovedy a hodnotenia potravín. Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy
Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školyPodmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy
Spôsob ukončenia štúdia: Maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: Vysvedčenie o maturitnej skúške
Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:           Pracovník vo fitnes centrách,
 •           Manažér v športových kluboch a centrách,
 •           Pracovník v kúpeľných a relaxačných zariadeniach,
 •           Poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,
 •           Profesionálny športovec,
 •           Profesionálny fitnes pracovník,
 •           V štátnej správe

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie): Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým ekonomického, farmaceutického  a ďalšie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie