Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

ZÁMER NA PRENÁJOM nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach.

Tlačiť

ZÁMER NA PRENÁJOM

nebytového priestoru na ulici Bocatiova v Košiciach

Stredná odborná škola Jána Bocatia v Košiciach ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle 9a ods. 1, písm. c) zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, ponúka na prenájom nebytový priestor v objekte Strednej odbornej školy Jána Bocatia na ulici Bocatiova č. 1 v Košiciach (budova so súpisným č. 1100, na parcele č. 3144/1, katastrálne územie Letná, zapísaná na LV č. 11461), a to na dobu neurčitú, za ročné nájomné minimálne vo výške 300 €, plus prevádzkové náklady.

Nebytový priestor o celkovej výmere podlahovej plochy 1 m² sa nachádza na chodbe na druhom poschodí a na prenájom sa ponúka za účelom umiestnenia a prevádzkovania samoobslužného nápojového automatu .

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu:

Stredná odborná škola Jána Bocatia

Bocatiova č. 1

040 01 Košice,

v uzatvorených obálkach označených heslom „Nebytový priestor, nájom – ponuka NEOTVÁRAŤ“ osobne alebo poštou. Posledný deň príjímania ponúk: 28.12.2016, do 1300 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Ak záujemca predloží viacero ponúk, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO),
  • oprávnenie podnikať – výpis zo živnostenského registra/obchodného registra, potvrdzujúceho právnu subjektivitu záujemcu, nie starší ako 3 mesiace,
  • cenová ponuka výšky prenájmu s uvedením účelu prenájmu,
  • súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy,
  • vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods.6 a 7 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Obhliadku priestoru je možné vykonať po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 055/6323475 ( Ing. Daniela Sárosiová).

Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podleha schváleniu Košickým samosprávnym krajom.

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

V Košiciach dňa 06.12.2016