Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Prenájom športového zariadenia

Oznam

o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

telocvičňu o výmere 427,50 m² (súpisné číslo – 1100 na parcele č. 3144/40, katastrálne územie: Letná, evidovaná Okresným úradom Košice I, katastrálnym odborom na LV č. 11461), na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

–           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

–           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

–           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

–           dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až     celonárodnom význame.

Voľný termín na prenájom:

Pondelok – od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Streda     – od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Štvrtok    – od 18.00 hod. do 20.00 hod.

Piatok    – od 18.00 hod. do 20.00 hod

Výška ročného nájomného  je 2,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom.

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive ( príloha č.1) na adresu:

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 20. 05. 20162016, do 10.00 hod.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/ 6323475 kl. 21 ( Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy)

Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Košice dňa 05.05.2016

Príloha č.1    .doc  –> Príloha – nájom športových zariadení

Príloha č.1    .pdf   –> Príloha – nájom športových zariadení