Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

O škole

Poslanie školy

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať a tým pripraviť žiaka na budúci jeho profesijný život v dospelosti pre povolania v oblasti  gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania a na ďalšie štúdium na vysokých školách s  príslušným zameraním.

Silné stránky školy

 • 60-ročná tradícia a dobré meno školy
 • Výhodná poloha
 • Atraktívne študijné odbory a učebné
 • Pozitívna prezentácia školy n verejnosti a v médiách
 • Vysoká materiálno-technická vybavenosť školy
 • Kvalifikované a skúsené vedenie školy
 • Stabilný učiteľský kolektív s dlhoročnou praxou
 • Zavedený systém manažérstva kvality
 • Inovatívne spôsoby výučby
 • Rozvinutá mimoškolská činnosť
 • Zavedenie nového študijného odboru –

  MRCR so zameraním letuška, steward a Výživa a šport

 

Strategická vízia školy

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice je školou s bohatou tradíciou. Patrí medzi kvalitné školy svojho druhu v našom regióne. Škola má ctižiadosť stať sa v priebehu nasledujúcich rokov modernou školou, ktorá si vybuduje status najvyššej kvality, kde má rezonovať výchova spojená so vzdelávaním a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu práce. Smerovaním politiky školy je využiť všetky možnosti manažmentu školy a  pedagogických zamestnancov, čo má viesť k spokojnosti žiakov, ich rodičov a k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce v porovnaní s inými školami s rovnakým, alebo podobným zameraním.    

 Priority školy

 
 • Prípravu žiakov orientovať pre potreby malého a stredného podnikania vo všetkých odboroch, vrátane nadstavbového štúdia.
 • Zavádzať nové učebné a študijné odbory a inovovať už existujúce, s prihliadnutím na regionálne a celospoločenské potreby a podnety trhu práce.
 • Klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností našich žiakov v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch.
 • Zvyšovať odbornosť, rozvíjať podnikateľské myslenie žiakov.
 • Tvorbou žiackych projektov prepojiť teóriu s praxou.
 • Zapájať žiakov do súťaží zručností a odborností v oblasti gastronómie, veľtrhov Cvičných firiem, SOČ na podporu podnikateľského myslenia v podnikateľskom prostredí.
 • Inovovať metódy a postupy práce učiteľov a majstrov odborného výcviku so zreteľom na nové trendy v gastronómii, maloobchode a v aranžovaní.
 • Zabezpečovať zahraničnú prax pre našich študentov za účelom zlepšenia jazykových schopností, odborných a pracovných zručností študentov.
 • Realizovať spoluprácu so zahraničnými aj domácimi školami rovnakého alebo podobného zamerania ako naša škola.
 • Využívať informačné a komunikačné technológie v celom procese školy.