Jána Bocatia

isic-euro-personalizovany-09-2017

Nový Office 365 pre naších študentov ZADARMO!!!

office365

skola-code-00026

SOS Jana Bocatia

Oznam o možnosti prenájmu športového zariadenia Strednej odbornej školy Jána Bocatia

 Na stiahnutie……….              PDF             WORD

Oznam

 

o možnosti prenájmu športového zariadenia  Strednej odbornej školy Jána Bocatia

 

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice ako správca majetku Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“), na základe  Dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja účinného od 01.01.2016 a v zmysle prílohy č. 1 Pravidlá nájmu športových zariadení, ponúka na prenájom

 

telocvičňu o výmere 427,50 m² (súpisné číslo – bez súpisného čísla na parcele č. 3144/41, katastrálne územie: Letná, evidovaná Okresným úradom Košice I, katastrálnym odborom na LV č. 11461), na dobu neurčitú, s výpovednou lehotou 3 mesiace.

 

Oprávnenými osobami (nájomcami)  môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

–           vykonávajú športovú činnosť s mládežou nie staršou ako 18 rokov,

–           sídlo nájomcu sa nachádza v územnej pôsobnosti KSK,

–           vykonávajú pravidelnú športovú činnosť najmenej 3 roky,

–           dosahujú výsledky, ktoré zviditeľňujú mesto, obec a Košický kraj v regionálnom až     celonárodnom význame.

 

Voľný termín na prenájom:

 

Pondelok – od 18.00 hod. do 20.00 hod.

 

Streda     – od 18.00 hod. do 20.00 hod.

 

Štvrtok    – od 18.00 hod. do 20.00 hod.

 

Piatok    – od 18.00 hod. do 20.00 hod

 

Výška ročného nájomného  je 2,00 EUR + náklady za služby spojené s nájmom vo výške 8,00 EUR / hodina

 

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na priloženom tlačive ( príloha č.1) na adresu:

 

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Bocatiova č.1, 040 01  Košice

 

v uzatvorených obálkach so spiatočnou adresou záujemcu a označených heslom „ Prenájom telocvične“. Posledný deň prijímania ponúk: 08. 09. 2017, do 10.00 hod.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 055/ 6323475 kl. 21 ( Mgr. Ján Miglec, riaditeľ školy)

 

Nájom podlieha schváleniu Zastupiteľstvom KSK podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

 

Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

 

Košice dňa 23.08.2017

 

 

 

Príloha č.1

 

Stredná odborná škola Jána Bocatia

Bocatiova č.1

040 01 Košice

 

 

 

VEC: Žiadosť o posúdenie nájomcu

 

Názov žiadateľa

 

 

 

Právna forma
Adresa sídla (ulica a číslo)
Obec
PSČ
IČO
Webové sídlo
Číslo účtu s kódom banky
Štatutárny orgán
Telefón štatutárneho orgánu
Kontaktná osoba
Mobil kontaktnej osoby
e-mail kontaktnej osoby
Druh pravidelnej športovej činnosti a obdobie

 

Počet členov v organizácii, ktorá je žiadateľom,  vo veku do 18 rokov
 

 

Rozsah požadovanej činnosti organizácie (týždenne)

Pondelok:  od ……. do …….  spolu hod.: ……..

Streda:       od ……. do …….  spolu hod.: ……..

Štvrtok:     od ……. do …….  spolu hod.: ……..

Piatok:       od ……. do …….  spolu hod.: ……..

Resp. uvedením v samostatnej prílohe

Spracoval:

 

Dátum:

Podpis štatutára:

 

Pečiatka:

 

Prílohy:

 

  1. Doklad o zriadení, založení alebo registrácií žiadateľa (stanovy klubu, doklad o pridelení IČO)
  2. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze, ani v likvidácii, ani v nútenej správe, nemá

finančné záväzky voči vlastníkovi alebo správcovi a nie je voči nemu vedené exekučné konanie.

 

 

V prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky požadované náležitosti správca žiadosť nebude vyhodnocovať.